Zadania biura ds. osób z niepełnosprawnością

Działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim skierowane są do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników i kandydatów na studia z niepełnosprawnością. Oferujemy także wsparcie osobom, studiującym na UG, które podczas toku studiów doświadczyły nagłego pogorszenia zdrowia (np. choroba nowotworowa, udar, tętniak) lub utraciły sprawność z powodu wypadku.

Do najważniejszych zadań BON należy:

$

Wspieranie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego oraz osób, które z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia mają trudności w realizacji kształcenia w formie standardowej.

$

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

$

Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania.

$

Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia.

$

Dbanie o zapewnienie odpowiednich i racjonalnych warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim.

$

Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim będąc w zgodzie z przepisami prawa i ochroną danych osobowych (w tym danych wrażliwych) może udzielać wsparcia studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych jeżeli oni sami zawnioskowali o tego typu wsparcie.

v

W celu uzyskania wsparcia ze strony BON, a w szczególności skorzystania z usług oferowanych przez BON na UG niezbędne jest:

  • Kontakt z BON poprzez telefon, e-mail, spotkanie;
  • Umówienie się na spotkanie z Kierownikiem BON lub Konsultantem Dydaktycznym;
  • Wypełnienie, podpisanie „Wniosku o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością;
  • Przedłożenie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego braku dokumentacji medycznej potwierdzającej ograniczenie sprawności lub znajdowanie się pod opieką psychiatry/psychologa). Przedłożona dokumentacja powinna być aktualna (nie starsza niż 90 dni), ważna (w przypadku orzeczeń wydawanych na czas określony), pełna, czytelna, oryginalna (ksero, skan złożony w BON, oryginał do wglądu).

Skip to content