Projekt Dostępny UG

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem Projektu “Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” jest poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania skoncentrowanego na zmianach organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych, edukacyjnych oraz organizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej służących podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano zrealizowanie następujących zadań:

  • wsparcie zmian organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami;
  • przeprowadzenie zmian architektonicznych oraz wykorzystanie technologii wspierających na rzecz ułatwienia procesu studiowania osobom z niepełnosprawnościami w UG;
  • program szkoleń i wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej UG w zakresie wszystkich obszarów dostępności.

Zakłada się, że w dedykowanych formach wsparcia udział weźmie 615 osób. Powyższe działania projektowe pozwolą uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości i kompetencji kadry UG z zakresu niepełnosprawności.

Założenia projektowe wpisują się w art. 24 Konwencji ONZ “O prawach osób niepełnosprawnych”, którego nadrzędnymi celami jest m.in.: likwidacja wykluczania osób z niepełnosprawnościami z powszechnego systemu edukacji, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań dla wsparcia poszczególnych niepełnosprawności, uwzględnienie indywidualnych potrzeb mających na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, zgodnie z celem pełnej integracji.

Fundusze Europejskie

Źródło finansowania / nazwa programu:

POWER

Okres realizacji:

2020-01-01 – 2023-09-30

Wartość projektu:

3 169 486,01 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Uniwersytet Gdański
– lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego
– partner projektu

 

Kontakt:

Kierownik Projektu:  dr Justyna Rogowska
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Uniwersytet Gdański

58 523 24 39

v
Skip to content