Usługa Asystenta Dydaktycznego

Regulamin świadczenia usługi asystenta dydaktycznego studenta/doktoranta z niepełnosprawnością

Usługa asystenta dydaktycznego, przeznaczona jest dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, dla których jest ona niezbędna do swobodnego funkcjonowania w środowisku akademickim.

 1. Student/doktorant, ubiegający się o przyznanie usługi asystenta winien złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością UG (ul. Bażyńskiego 1a, pok. 118):
  • Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta z niepełnosprawnością.
  • Wniosek o przyznanie Asystenta osoby z niepełnosprawnością, skierowany do Prorektora ds. Studenckich UG, zaopiniowany przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, wraz z załącznikami: kserokopią zaświadczenia o niepełnosprawności, (lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, stwierdzające potrzebę udzielania wsparcia ze strony asystenta), oraz planem zajęć.
 2. Termin składania wniosków jest dowolny, jednak student winien mieć świadomość iż proces przyznania usługi asystenta może być czasochłonny.
 3. Zakres obowiązków asystenta jest definiowany na etapie składania wniosku. Może on obejmować:
  • Pomoc w przemieszczaniu się między miejscami odbywania zajęć
  • Pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć, organizowaniu materiałów dydaktycznych
  • Pomoc w załatwianiu spraw formalnych na uczelni
  • Inne zadania w zależności od potrzeb – ustalane indywidualnie za obopólną zgodą asystenta i studenta
 4. Zakres obowiązków asystenta nie może obejmować czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych (np. higienicznych, toaletowych), oraz innych czynności wymagających specjalistycznych umiejętności
 5. Asystent nie jest zobowiązany do świadczenia pomocy poza wskazanym zakresem obowiązków i przedziałem czasowym
 6. Student/doktorant składający wniosek rekrutuje i wskazuje kandydata na swojego asystenta samodzielnie
 7. Wśród kandydatów na asystentów preferowane są osoby będące studentami/doktorantami UG.
 8. Asystent osoby z niepełnosprawnością otrzymuje wynagrodzenie z Uniwersytetu Gdańskiego, w oparciu o umowę zlecenie na czas trwania jednego semestru akademickiego, wraz z następującymi bezpośrednio po nim sesją egzaminacyjną oraz sesją poprawkową.
 9. Czas pracy asystenta jest ustalany indywidualnie w oparciu o harmonogram pracy asystenta, definiowany we wniosku, na podstawie planu zajęć oraz indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.
 10. Czas pracy asystenta jest rozliczany miesięcznie na podstawie karty czasu pracy.
 11. Student ma prawo do rezygnacji lub zmiany asystenta bez podania przyczyny.

W celu uzyskania świadczenia należy:

 1. Skontaktować się z pracownikiem BON
  2. Wypełnić i złożyć: Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB)
  3. Wypełnić i złożyć: Wniosek o przyznanie asystenta dydaktycznego (plik docx, 31KB)
  4. Dostarczyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
Skip to content