Adaptacja procesu kształcenia

Student/ doktorant/ słuchacz studiów podyplomowych może ubiegać się o Adaptację Procesu Kształcenia w przypadku kiedy ze względów na stan zdrowia (fizycznego / psychicznego) czy posiadaną niepełnosprawność napotyka trudności w studiowaniu.

Adaptacja procesu kształcenia dokonywana jest w zindywidualizowany sposób i zależy od stanu zdrowia, niepełnosprawności i możliwości oraz stopnia zrehabilitowania danej osoby.

Na czym może polegać Adaptacja Procesu Kształcenia?

$

Dla osób z dysfunkcją wzroku / słuchu/ niesprawnością kończyn górnych/ ze spektrum Autyzmu itp. – możliwość ubiegania się o wydłużenie czasu trwania zaliczeń o 50% czasu lub umożliwienie nagrywania zajęć.

$

Dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego – ubieganie się o wydłużenie czasu trwania zaliczeń i składania prac zaliczeniowych czy zmniejszeniu liczby wymaganych obecności na zajęciach np. z powodu kolizji planu zajęć studenta z jego psychoterapią.

r

UWAGA

Ostateczna i szczegółowa lista Adaptacji Procesu Kształcenia sporządzana jest zawsze indywidualnie z konkretną osobą tj. studentem/ doktorantem/ słuchaczem studiów podyplomowych w zależności od jego zindywidualizowanych potrzeb edukacyjnych. Tworzone zalecenia dot. Adaptacji Procesu Kształcenia konstruowane są tak aby zapewniały racjonalne wsparcie osobie zainteresowanej jednocześnie nie naruszając zasad funkcjonowania konkretnego Wydziału, jak i całej Uczelni.

Każdorazowo procedura adaptacji procesu kształcenia wygląda tak samo, wg. podanego poniżej opisu:

1. Student/ka, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych powinien wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB)

2. Następnie go wydrukować, podpisać i dostarczyć do BON (może być forma elektroniczna).

3. Dostarczyć do BON Zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta lub zdjęcie ważnej legitymacji (może być forma mailowa).

4. Umówić się na spotkanie z Konsultantem Dydaktycznym.

5. Najlepiej jeszcze przed spotkaniem przesłać do wglądu dokumenty poświadczające stan zdrowia tj. zaświadczenia od lekarza prowadzącego/ psychiatry/psychologa/ psychoterapeuty przedstawiające diagnozę, zalecenie, czas trwania procesu chorobowego i informację o pozostawaniu pod opieką danego specjalisty i przebywaniu w procesie leczenia / psychoterapii. Mile widziane jest też dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli student takowe posiada.

6. Na spotkaniu z Konsultantem Dydaktycznym zostaje dokładnie rozpoznana i omówiona sytuacja konkretnej osoby. Na jakie trudności napotyka, jakie widzi możliwości ich rozwiązania (oczywiście jeżeli ma jakieś pomysły, bo może być też tak że samemu trudno na coś wpaść).

7. W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie sytuacji i zapoznanie się z dokumentacją BON konstruuje podanie z prośbą o dokonanie Adaptacji Procesu Kształcenia.

8. Podanie to przesyłane jest studentowi aby mógł się z nim zapoznać i ewentualnie nanieść poprawki. Jeżeli student nie ma uwag musi wydrukować podanie, podpisać i dostarczyć do BON. Najlepiej w wersji papierowej, aczkolwiek może to być też skan lub czytelne zdjęcie.

9. Podanie podpisane przez studenta opieczętowuje BON i przesyła do Dziekana ds. studenckich i kształcenia wydziału, na którym studiuje student.

10. Dopiero po uzyskaniu zgody od Dziekana Adaptacja Procesu Kształcenia zaczyna obowiązywać.

11. Student musi dostarczyć do BON listę prowadzących zajęcia, zawierającą adresy e-mail, w celu przesłania wykładowcom informacji o posiadaniu przez studenta Adaptacji Procesu Kształcenia.

12. Student powinien się każdorazowo samodzielnie kontaktować z prowadzącymi na tydzień przed terminami zaliczeń jeżeli Adaptacja Procesu Kształcenia ich dotyczy. W przypadku uzyskania zgody na wydłużony czas składania prac zaliczeniowych student zobowiązany jest do ustalenia indywidualnego terminu dostarczenia pracy niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że taką pracę będzie zobowiązany wykonać.

Skip to content