Adaptacja procesu kształcenia

Student/ doktorant/ słuchacz studiów podyplomowych może ubiegać się o Adaptację Procesu Kształcenia w przypadku kiedy ze względu na stan zdrowia czy posiadaną niepełnosprawność napotyka trudności w studiowaniu.

Adaptacja procesu kształcenia dokonywana jest w zindywidualizowany sposób i zależy od stanu zdrowia, niepełnosprawności i możliwości oraz stopnia zrehabilitowania danej osoby.

Na czym może polegać Adaptacja Procesu Kształcenia?

$
Dla osób z dysfunkcją wzroku / słuchu/ niesprawnością kończyn górnych/ ze spektrum Autyzmu itp. – możliwość ubiegania się o wydłużenie czasu trwania zaliczeń o 50% czasu lub umożliwienie nagrywania zajęć.
$

Dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego – ubieganie się o wydłużenie czasu trwania zaliczeń i składania prac zaliczeniowych.

r

UWAGA

 

Ostateczna i szczegółowa lista Adaptacji Procesu Kształcenia sporządzana jest zawsze indywidualnie z konkretną osobą tj. studentem/ doktorantem/ słuchaczem studiów podyplomowych w zależności od jego zindywidualizowanych potrzeb edukacyjnych. Tworzone zalecenia dot. Adaptacji Procesu Kształcenia konstruowane są tak aby zapewniały racjonalne wsparcie osobie zainteresowanej jednocześnie nie naruszając zasad funkcjonowania konkretnego Wydziału, jak i całej Uczelni.

Procedura adaptacji procesu kształcenia:

  1. Student/ka, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych powinien zgłosić do BON prośbę o objęcie go wsparciem.
  2. Umówić się na spotkanie.
  3. Student/ka, doktorant może wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB) i przyjść na spotkanie z wypełnionym i wydrukowanym wnioskiem lub wypełnić wniosek podczas spotkania w BON.
  4. Student/ka, doktorant może jeszcze przed spotkaniem przesłać do wglądu dokumenty (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia od lekarza prowadzącego/ psychiatry/psychologa/ psychoterapeuty przedstawiające diagnozę, zalecenia, czas trwania procesu chorobowego i informację o pozostawaniu pod opieką danego specjalisty i przebywaniu w procesie leczenia / psychoterapii).
  5. Podczas spotkania w BON zostaje dokładnie rozpoznana i omówiona sytuacja studenta/ki, doktoranta oraz zaproponowane zostają zalecenia, które mogą być ujęte w Adaptacji Procesu Kształcenia.
  6. W oparciu o przeprowadzoną rozmowę i po zapoznaniu się z przedłożoną przez studenta/tkę, doktoranta dokumentacją zostaje skonstruowane podanie z prośbą o dokonanie Adaptacji Procesu Kształcenia. Podanie podpisuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
  7. Student musi przesłać do BON listę prowadzących zajęcia, zawierającą adresy e-mail, w celu przesłania wykładowcom informacji o posiadaniu przez studenta Adaptacji Procesu Kształcenia.
  8. Adaptacja procesu kształcenia jest wysyłana do wskazanych przez studenta/tkę, doktoranta wykładowców a także do wiadomości Prodziekana ds. studenckich danego Wydziału. W przypadku wystąpienia zmian prowadzących zajęcia/wykłady student/tka, doktorant powinien o tym fakcie poinformować BON.
  9. Student/tka, doktorant powinien się każdorazowo samodzielnie kontaktować z prowadzącymi na tydzień przed terminami zaliczeń jeżeli Adaptacja Procesu Kształcenia ich dotyczy. W przypadku uzyskania zgody na wydłużony czas składania prac zaliczeniowych student zobowiązany jest do ustalenia indywidualnego terminu dostarczenia pracy niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że taką pracę będzie zobowiązany wykonać.

 

Skip to content