Indywidualna Organizacja Studiów

Na Uniwersytecie Gdańskim wszyscy studenci, w tym także studenci i doktoranci z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach mogą starać się o Indywidualną Organizację Studiów – IOS. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby z niepełnosprawnością mogą uelastycznić swój tok studiowania i dostosować go do swoich, indywidualnych możliwości wynikających bezpośrednio z posiadanej dysfunkcji.

W ramach IOS student/doktorant może ubiegać się m.in. o:

 

ZUczestniczenie w zajęciach wyższych lat studiów

ZEksternistyczne zaliczanie zajęć

ZOdbywanie zajęć  według indywidualnych planów

ZZaliczania oraz zdawanie egzaminów w terminach indywidualnie ustalonych z prowadzącymi zajęcia

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa § 45 Regulaminu Studiów UG: student z niepełnosprawnością może odbywać studia, za zgodą prodziekana, według indywidualnej organizacji studiów.

Dziekan określa zasady i tryb studiowania według indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

Student, odbywający studia według indywidualnej organizacji studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie ustalanych z prowadzącymi zajęcia w granicach danego roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prodziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Szczegółowe informacje uzyskać można od pracowników dziekanatu odpowiedniego wydziału.

Podstawa: Regulamin Studiów UG – Rozdział 6.

Skip to content