Świadczenia materialne

Uwaga! Obsługą świadczeń materialnych w Uniwersytecie Gdańskim zajmuje się Biuro Stypendialne UG.

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcia materialne w zależności od swojej sytuacji materialnej oraz posiadanego stopnia niepełnosprawności. Wsparcie materialne ma charakter dwojaki tj. uzależniony od dochodów – stypendia socjalne, zapomogi oraz niezależne od dochodów – stypendium specjalne.

Student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących form pomocy materialnej:

 

ZStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

ZStypendium socjalne

ZStypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie

ZZapomogi

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta/doktoranta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Obsługą świadczeń materialnych, zajmuje się w Uniwersytecie Gdańskim Biuro Stypendialne.

Wzory wniosków, aktualne wysokości świadczeń, oraz wszelkie informacje o bieżącej działalności Biura Stypendialnego dostępne są na stronie:
https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich

Zniżka w opłacie za zajęcia dydaktyczne

Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 na podstawie zarządzenia nr 45/R/18 Rektora UG z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

§ 7.1. Na wniosek studenta lub doktoranta Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, może zwolnić – w całości lub w części – z obowiązku wnoszenia opłat za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich lub z opłat za świadczone usługi edukacyjne studenta lub doktoranta:

  1. Który uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
  2. Który znalazł się w czasie studiów lub studiów doktoranckich w trudnej sytuacji materialnej,
  3. Wobec którego prawomocnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2016r., poz.-5-2046 ze zm.).

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk

telefon: +48 58 523 24 40

Program “Aktywny Samorząd” – PFRON

W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu “Aktywny samorząd”, możliwe jest otrzymanie wsparcia w postaci dofinansowania w zakresie dwóch Modułów.

W ramach modułu I dofinansowanie obejmuje działania związane z likwidacją barier w komunikowaniu się (m.in. dofinansowanie do zakupu komputera, laptopa, telefonu, powiększalników, lup elektronicznych itp., a ponadto także uzyskania dofinansowania do żłobka/przedszkola dla dziecka osoby z niepełnosprawnością, która studiuje lub pracuje, uzyskanie wsparcia w pozyskaniu prawa jazdy, dostosowania samochodu

Moduł II obejmuje dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (raz na semestr). Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia np. zakup książek.

Szczegółowe informacje dot. „Programu Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Program jest realizowany przez jednostki takie jak MOPS, MOPR, GOPS, PCPR (właściwe dla miejsca zamieszkania).

Dla osób zamieszkałych w Gdańsku: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Wydział Integracji i Rehabilitacji; ul. Dyrekcyjna 5 
http://mopr.gda.pl/

Dla osób zamieszkałych Gdyni: Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych; ul. Władysława IV 43
http://www.mopsgdynia.pl/

Skip to content